Политика за поверителност

Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, „ПРОФИМАРКЕТ"АД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с „ПРОФИМАРКЕТ"АД:

Русе, бул. България № 123
Електронна поща: profimarketad@gmail.com
Интернет страница:www.profimarket.bg
За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
dilianivanov@gmail.com
Дилян Иванов - титуляр
Антон Иванов - заместник

Изисквана информация:

Информацията, които може да поискаме, използваме и обработваме включва следното:

Информация, която ни предоставяте посредством попълване на формуляри на сайта или всяка друга информация, която ни изпращате чрез сайта или имейл;

Записи от кореспонденция посредством сайта, имейл, адрес, телефон или други методи;

Вашите отговори на въпросници или проучвания за клиентите, които провеждаме;

Данни за Вашите посещения на Сайта, включително, но не само, данни за трафик, местоположение, уеблог и други комуникационни данни.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

Човешки ресурси;

Контрагенти;

Видеонаблюдение;

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ПРОФИМАРКЕТ"АД в качеството му на администратор на лични данни;

Можем да запазим информацията, която събираме и наблюдаваме в нашата мрежа, само докато е необходимо да изпълним горепосочените цели. Правилата на „ПРОФИМАРКЕТ"АД относно защитата на личните данни гарантират интересите и основните права на субекта на данни, които имат преимущество пред интереса на администратора, когато личните данни се обработват при обстоятелства, при които субектите на данни основателно не очакват по-нататъшна обработка. Обработването на лични данни, строго необходимо за целите на предотвратяването на закононарушения, представлява законен интерес на „ПРОФИМАРКЕТ"АД, като администратор на данни. Обработването на лични данни за целите на директния маркетинг се разглежда като осъществявано поради законен интерес.

Правно основание за обработката на лични данни

Доколкото получаваме съгласие от страна на субекта на данните за обработката на лични данни, разпоредбата на чл. 6, параграф 1, б. „а" от Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) се прилага като правно основание за обработката на лични данни. При обработката на лични данни, която е необходима за изпълнението на договор, за който субектът на данните е страна, чл. 6, параграф 1, б. „б" от GDPR се прилага като правно основание. Това важи и за обработката, която е необходима за преддоговорните отношения. Когато обработването на лични данни се изисква за изпълнение на правно задължение, което се прилага спрямо нашата фирма, чл. 6, параграф 1, б. „в" GDPR служи като правно основание.

В случай, че жизненоважните интереси на субектите на данни или друго физическо лице налагат това обработка на лични данни, разпоредбата на чл. 6, параграф 1, б. „г" GDPR служи като правно основание. Ако обработката е свързана с обоснован легитимен интерес на нашата фирма и ако гражданските права и основните свободи на субекта на данни не превишават сочения интерес, чл. 6, параграф 1, буква б. „а" GDPR се прилага като правно основание за обработката.

Споделяне на лични данни

Съхраняваме Вашите лични данни, като може да ги предоставим на нашия филиал или на надеждни бизнес партньори, които извършват услуги от наше име, напр. за технически подкрепа за оценка на полезността на този сайт, за маркетингови цели, на екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, за доставка на стока или други видове предоставяне на услуги. Предаваме Вашите лични данни на тези страни единствено в необходимата степен за извършване на услугите, които сте поискали и за да защитим Вашите и нашите права, собственост или сигурност или, ако сме длъжни да го направим на основание законово задължение или ако това разкриване се изисква за разкриване на престъпления.

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на „ПРОФИМАРКЕТ"АД. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД „Инспекция по труда" и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. „ПРОФИМАРКЕТ"АД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. „ПРОФИМАРКЕТ"АД определя срок от три месеца за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. „ПРОФИМАРКЕТ"АД връща документите, по начина, по който са подадени. Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности, се обработват лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от „ПРОФИМАРКЕТ"АД по смисъла на ЗЗД, ТЗ и т.н. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон. Ако предпочетете да не предоставяте Вашите Лични Данни, това може да ни попречи да спазваме нашите задължения по договори. Ако не ни предоставите Вашите Лични Данни, това може да означава, че бъдем в невъзможност да Ви предоставим нашите продукти или услуги.

Лични данни се обработват за:

предоставяне на услуги на потребителите, включително за създаване и управление на потребителските профили, за разрешаване на технически проблеми и за активиране на функции;

персонализиране на оферти и опит, включително реклами;

наблюдаване на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност, както и за управление на трафика на уебсайта;

свързване с нашите потребители, включително за въпроси, свързани с обслужването, грижа за клиентите или разрешени маркетингови съобщения чрез всички налични комуникационни канали;

извършване на анализи за подобряване на услугите ни;

за да прилагаме нашите Общи условия, включително за борба с измами и злоупотреби.

Видеонаблюдение

В „ПРОФИМАРКЕТ"АД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Технически мерки

„ПРОФИМАРКЕТ"АД прилага технически мерки за ограничаване обработването на лични данни, които включват временно преместване на избраните лични данни в друга система за обработване, прекратяване на достъпа на ползвателите до тях и/или временно премахване на публикуваните данни от уебсайта на дружеството. В автоматизираните регистри на лични данни ограничаването на обработването е осигурено с технически средства, така че личните данни да не подлежат на операции по по-нататъшно обработване и да не могат да се променят. Фактът, че обработването на лични данни е ограничено, винаги ясно е посочен в системата. Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ПРОФИМАРКЕТ" АД в качеството му на администратор на лични данни: Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ПРОФИМАРКЕТ"АД, за личните данни, които „ПРОФИМАРКЕТ"АД обработва за Вас. При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ПРОФИМАРКЕТ"АД , ще Ви бъде поискано да се идентифицирате - чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон. Ние ще Ви окажем помощ, ако решите да упражните Вашите права върху личните Ви данни включително: оттегляне на съгласието Ви; достъп до личните Ви данни; актуализиране на личните Ви данни; изтриване на личните Ви данни; ограничаване на обработката на лични данни при определени обстоятелства; възможността да възразите срещу обработването на данни, когато правим това за наши легитимни интереси; възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано. С цел стриктно спазване на „правото да бъдеш забравен" в онлайн средата, правото на изтриване е разширено от „ПРОФИМАРКЕТ"АД, като ако е направила личните данни обществено достъпни, фирмата уведомява съответните администратори или съадминистратори, които обработват такива лични данни, да изтрият всякакви връзки към тези лични данни или техните копия или реплики.За тази цел„ПРОФИМАРКЕТ"АД предприема разумни мерки, като взема предвид наличните си технологии и средствата на разположение, в това число технически мерки, за да информира администраторите/ съадминистраторите, които обработват личните данни, за искането на субекта на данните.

Субекти на данни, които използват кол-центъра

Когато се обадите на телефонната линия на „ПРОФИМАРКЕТ"АД, ние събираме информация за идентификация на телефонната линия (CLI). Ние използваме тази информация, за да подобрим нейната ефективност.

Абонати на информационен бюлетин

„ПРОФИМАРКЕТ"АД издава Информационен бюлетин, съдържащ новини за работата на дружеството, както и полезна информация за дейността на „„ПРОФИМАРКЕТ"АД. За да получавате информационния бюлетин, веднага след неговото издаване, Вие трябва да се регистрирате, като предоставите на „ПРОФИМАРКЕТ"АД Вашия електронен адрес. Независимо дали в конкретния случай електронния адрес представлява лични данни или не, „ПРОФИМАРКЕТ"АД ще използва предоставените електронни адреси само за целите на доставянето на Информационния бюлетин. Лицата имат право да се откажат по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща. Опцията е налична в профила на всеки регистриран потребител в сайта на „ПРОФИМАРКЕТ"АД, както и на всеки бюлетин изпратен от Нас. Можете да направите това без да се посочват мотиви.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги през онлайн магазина

Когато заявите покупка на стока чрез онлайн магазина ни, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на „ПРОФИМАРКЕТ"АД. „ПРОФИМАРКЕТ"АД използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга. „ПРОФИМАРКЕТ"АД не предоставя тази информация на трети лица.

Използване на бисквитки

„Бисквитката" е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На нашия уеб сайт използваме „бисквитки" във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на „ПРОФИМАРКЕТ"АД използва следните бисквитки:

ASPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка" може да се използва само в текущата сесия.

Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт. В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на „ПРОФИМАРКЕТ"АД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на „ПРОФИМАРКЕТ"АД.

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за прозрачност не покрива препратките в сайта на „ПРОФИМАРКЕТ"АД към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Обработване на лични данни на непълнолетни

Лицата на възраст под 16 години не трябва да предават никакви лични данни без съгласие на техните родители или законни настойници. Съгласно чл. 8 GDPR, деца на възраст 16 години години или по-млади могат да декларират такива съгласия само със съгласието на своите родители или законни настойници. Личните данни на непълнолетни не се събират и обработват съзнателно.

Нарушаването на сигурността на лични данни

Нарушаването на сигурността на лични данни може, ако не бъде овладяно по подходящ и навременен начин, да доведе до физически, материални или нематериални вреди за физическите лица, като загуба на контрол върху личните им данни или ограничаване на правата им, дискриминация, кражба на самоличност или измама с фалшива самоличност, финансови загуби, неразрешено премахване на псевдонимизацията, накърняване на репутацията, нарушаване на поверителността на лични данни, защитени от професионална тайна, или всякакви други значителни икономически или социални неблагоприятни последствия за засегнатите физически лица. Поради това, веднага след като установи нарушение на сигурността на личните данни, „ПРОФИМАРКЕТ"АД поема задължението и отговорността, без ненужно забавяне да уведоми Комисията за защита на личните данни за нарушението на сигурността на личните данни, в срок не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, освен ако „ПРОФИМАРКЕТ"АД е в състояние да докаже в съответствие с принципа на отчетност, че не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица. Когато такова уведомление не може да бъде подадено в срок от 72 часа, „ПРОФИМАРКЕТ"АД посочва причините за забавянето и подава информацията поетапно към Комисията за защита на личните данни, без ненужно допълнително забавяне.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Въпроси, искания и жалби

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в „ПРОФИМАРКЕТ"АД или предложения по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": dilianivanov@gmail.com

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния държавен административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. За контакт с Комисията за защита на личните данни:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: http://cpdp.bg

Имате право да обжалвате действия и актове на „ПРОФИМАРКЕТ"АД, като администратор на лични данни, и по съдебен ред, ако прецените че са Ви нарушени правата по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни. Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/